·  TEL. 93 638 04 81 · EMAIL santoangel@santoangel.org
 · 

Escola

Carta de Compromís Educatiu


Les persones sotasignades, Stéphane García Guirriec, com a Director del centre educatiu privat concertat Col·legi Santo Angel, i (nom i cognoms), com a (pare, mare, tutor, tutora) de l’alumne/a, reunits a la localitat de Gavà, amb data, conscients que les funcions educadores de la família i del professorat són complementàries i requereixen el compromís mutu per aconseguir l’objectiu de formar persones autònomes, responsables i actives en la societat, signem aquesta Carta de Compromís Educatiu, la qual comporta els següents:

COMPROMISOS

A.- Per part del centre:

1. Coeducar, juntament amb els pares, el vostre/a fill/a en el marc dels principis democràtics de convivència i els drets i llibertats fonamentals, tot fomentant valors com l’honestedat, la responsabilitat, el respecte i l’esforç.

2. Dirigir-se de manera respectuosa tant als pares i mares, com als alumnes.

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família, en el marc dels principis i valors democràtics, la legalitat vigent i el Reglament de Règim Interior del Col·legi.

4. Escoltar i respectar el vostre/a fill/a, i protegir-lo contra tota agressió física, emocional o moral.

5. Ensenyar i formar acadèmicament el vostre/a fill/a, seguint els criteris metodològics del centre i el marc curricular establert pel Departament d’Educació.

6. Exigir al vostre/a fill/a que compleixi amb les seves obligacions, en concordança a la seva edat, per tal que creixi com una persona educada, formada i responsable.

7. Mantenir comunicació regular per informar-vos de l’evolució acadèmica i personal del vostre/a fill/a.

8. Informar-vos del Projecte Educatiu del centre, dels criteris d’avaluació i de l’evolució acadèmica del vostre/a fill/a.

9. Comunicar-vos diàriament les absències i les incidències que es produeixin.

10. Informar-vos de les activitats que es desenvolupin en horari escolar i extraescolar.

11. Atendre en un termini raonable les peticions de reunió o entrevista amb vosaltres.

12. Oferir-vos assessorament en l’adopció de criteris i mesures que afavoreixin l’evolució del rendiment escolar del vostre/a fill/a.

 

B.- Per part de la família:

1. Conèixer i respectar els Principis Pedagògics i el Reglament de Règim Interior del Col·legi Santo Angel.

2. Dirigir-nos de manera respectuosa a qualsevol membre de la Comunitat Educativa.

3. Reconèixer l’autoritat dels professors del Col·legi i recolzar la seva feina sense desautoritzar-los davant dels nostres fills/es.

4. Garantir els hàbits d’higiene, d’ordre i bon ús dels materials i les instal·lacions del centre, així com la puntualitat i l’assistència habitual a classe dels nostres fills/es.

5. Educar els nostres fills/es en el deure de l’estudi; això comporta: ajudar-los en l’organització del seu temps, proporcionar-los les millors condicions possibles per fer les seves tasques escolars i supervisar-los en la preparació dels materials necessaris per a les seves activitats.

6. Inculcar valors com el respecte, l’esforç, el treball i la responsabilitat als nostres fills/es.

7. Instar els nostres fills/es a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten a la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

8. Assistir a les reunions de pares d’inici de curs i a les convocatòries del tutor/a.

9. Consultar habitualment la Web del centre i el Servei Telemàtic de Tutoria per tal d’estar assabentat/da del dia a dia del Col·legi, així com de la marxa acadèmica dels nostres fills/es.

10. Comunicar al centre les informacions rellevants que puguin incidir en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels nostres fills/es.

11. Adreçar-se directament al centre per contrastar discrepàncies, incidències o suggeriments en relació amb les activitats educatives i la formació dels nostres fills/es.

12. Sufragar les quotes per a les activitats complementàries, extraescolars i per als serveis escolars que proporciona el centre i de les quals facin ús els nostres fills/es.

13. Informar els nostres fills/es del contingut d’aquesta Carta de Compromís Educatiu.

14. En resum, assumir el compromís d’implicar-nos en l’educació dels nostres fills/es.

 

L’actualització d’aquesta Carta de Compromís Educatiu es realitzarà a l’inici de cada etapa educativa, d’acord amb el que disposa l’article 7.5 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia dels Centres Educatius.

 

 

Director del Centre

Stéphane García Guirriec