·  TEL. 93 638 04 81 · EMAIL santoangel@santoangel.org
 · 

Etapes

Objectius


El batxillerat ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes les capacitats que els permetin:

 • Entendre i exercir una ciutadania democràtica.
 • Consolidar una maduresa personal i social i desenvolupar el seu esperit crític amb responsabilitat.
 • Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones.
 • Refermar els hàbits de lectura i estudi.
 • Dominar i emprar amb eficàcia i creativitat la llengua catalana i la llengua castellana.
 • Comprendre i expressar-se amb fluïdesa i correcció almenys en una llengua estrangera.
 • Usar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Conèixer, analitzar i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents històrics i els principals factors de la seva evolució.
 • Comprendre, valorar i conèixer els fets científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats bàsiques pròpies de la modalitat escollida.
 • Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes científics.
 • Refermar l'esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en equip, confiança en si mateix i sentit crític.
 • Consolidar una maduresa personal, social i moral que els permeti actuar de forma responsable i autònoma.
  Utilitzar l'educació física i l'esport per afavorir el desenvolupament personal i social.
 • Participar de forma solidària en el desenvolupament i millora del seu entorn social, físic i cultural.