·  TEL. 93 638 04 81 · EMAIL santoangel@santoangel.org
 · 

Etapes

Metodologia


A l’Educació Primària seguim una metodologia basada en les Intel·ligències Múltiples. Pretenem oferir al nen/a l’oportunitat de desenvolupar i potenciar les 9 intel·ligències. És una metodologia activa basada en la observació, l’experimentació i el descobriment, respectant la iniciativa de cada nen/a i oferint-li viure i sentir aquells conceptes que estem treballant, potenciant la seva creativitat, expressant els seus interessos i motivacions, descobrint resultats i relacions, etc.

Les tasques proposades al llarg de l’Educació Primària tenen un sentit clar per al nen, li han de permetre establir relacions entre les seves experiències prèvies i els nous aprenentatges.

És imprescindible aconseguir un clima de seguretat i confiança a l’aula i una relació afectiva entre els diferents professors i els alumnes.

Al llarg del curs, desenvolupem diferents projectes que engloben les diferents àrees i comporten tant tasques individuals com treball cooperatiu. Els claustre de professors organitza les activitats de cada projecte donant l’opció al nen de fer propostes i ensenyant a valorar l’error com un mitjà d’aprenentatge per descobrir coses noves.

Les aules estan guarnides amb murals i estímuls que varien segons la unitat didàctica que estem treballant, aquests són de temàtiques atractives que desperten l’interès i la motivació del nen tot reforçant els diferents aprenentatges.

En la nostra metodologia establim tres pilars fonamental: el nen, els professors i els pares.

Fem participar a les famílies en els diferents aprenentatges informant dels esdeveniments que tindran lloc pròximament, demanant la col·laboració en determinades activitats i mostrant els resultats mitjançant exposicions i noticies en el nostre web i en els passadissos de l’escola.

L’atenció i seguiment dels alumnes a l’Educació Primària és molt individualitzat, tenint en compte les diferències individuals, entenent que cada nen ha d’evolucionar al seu propi ritme i observant que cada nen pot tenir diferents necessitats segons les àrees i/o aprenentatges concrets.

Oferim al nen l’ús de l’ordinador i la Pissarra Digital Interactiva (PDI) com a eina de treball segons l’activitat i en les diferents àrees treballant així la Informàtica a la vegada que es reforcen els diferents continguts i objectius.

Donem molta importància a l’Anglès oferint als nostres alumnes dues hores d’aquesta assignatura a la setmana amb un/una professor/a que parla sempre en anglès amb ells.

Introduïm l’Anglès en altres assignatures com l’Educació Física i la Plàstica en la que es reforçarà el vocabulari treballat a les hores d’Anglès.

Impartim l’Educació Física en el gimnàs de l’escola, on disposem d’una amplia varietat de materials adequats a totes les edats. En aquesta àrea aprenen a conèixer el seu propi cos, descobreixen les seves possibilitats, potencien la coordinació, el ritme, treballen la respiració i relaxació reforçant, sempre, una sèrie d’actituds i valors com la cooperació, col·laboració i participació.