Les persones sotasignades, Stéphane García Guirriec, com a Director del centre educatiu privat concertat Col·legi Santo Angel, i (nom i cognoms), com a (pare, mare, tutor, tutora) de l’alumne/a, reunits a la localitat de Gavà, amb data, conscients que les funcions educadores de la família i del professorat són complementàries i requereixen el compromís mutu per aconseguir l’objectiu de formar persones autònomes, responsables i actives en la societat, signem aquesta Carta de Compromís Educatiu, la qual comporta els següents:

  

COMPROMISOS

A.- Per part del centre:

1. Coeducar, juntament amb els pares, el vostre/a fill/a en el marc dels principis democràtics de convivència i els drets i llibertats fonamentals, tot fomentant valors com l’honestedat, la responsabilitat, el respecte i l’esforç.

2. Dirigir-se de manera respectuosa tant als pares i mares, com als alumnes.

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família, en el marc dels principis i valors democràtics, la legalitat vigent i el Reglament de Règim Interior del Col·legi.

4. Escoltar i respectar el vostre/a fill/a, i protegir-lo contra tota agressió física, emocional o moral.

5. Ensenyar i formar acadèmicament el vostre/a fill/a, seguint els criteris metodològics del centre i el marc curricular establert pel Departament d’Educació.

6. Exigir al vostre/a fill/a que compleixi amb les seves obligacions, en concordança a la seva edat, per tal que creixi com una persona educada, formada i responsable.

7. Mantenir comunicació regular per informar-vos de l’evolució acadèmica i personal del vostre/a fill/a.

8. Informar-vos del Projecte Educatiu del centre, dels criteris d’avaluació i de l’evolució acadèmica del vostre/a fill/a.

9. Comunicar-vos diàriament les absències i les incidències que es produeixin.

10. Informar-vos de les activitats que es desenvolupin en horari escolar i extraescolar.

11. Atendre en un termini raonable les peticions de reunió o entrevista amb vosaltres.

12. Oferir-vos assessorament en l’adopció de criteris i mesures que afavoreixin l’evolució del rendiment escolar del vostre/a fill/a.

 

B.- Per part de la família:

1. Conèixer i respectar els Principis Pedagògics i el Reglament de Règim Interior del Col·legi Santo Angel.

2. Dirigir-nos de manera respectuosa a qualsevol membre de la Comunitat Educativa.

3. Reconèixer l’autoritat dels professors del Col·legi i recolzar la seva feina sense desautoritzar-los davant dels nostres fills/es.

4. Garantir els hàbits d’higiene, d’ordre i bon ús dels materials i les instal·lacions del centre, així com la puntualitat i l’assistència habitual a classe dels nostres fills/es.

5. Educar els nostres fills/es en el deure de l’estudi; això comporta: ajudar-los en l’organització del seu temps, proporcionar-los les millors condicions possibles per fer les seves tasques escolars i supervisar-los en la preparació dels materials necessaris per a les seves activitats.

6. Inculcar valors com el respecte, l’esforç, el treball i la responsabilitat als nostres fills/es.

7. Instar els nostres fills/es a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten a la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

8. Assistir a les reunions de pares d’inici de curs i a les convocatòries del tutor/a.

9. Consultar habitualment la Web del centre i el Servei Telemàtic de Tutoria per tal d’estar assabentat/da del dia a dia del Col·legi, així com de la marxa acadèmica dels nostres fills/es.

10. Comunicar al centre les informacions rellevants que puguin incidir en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels nostres fills/es.

11. Adreçar-se directament al centre per contrastar discrepàncies, incidències o suggeriments en relació amb les activitats educatives i la formació dels nostres fills/es.

12. Sufragar les quotes per a les activitats complementàries, extraescolars i per als serveis escolars que proporciona el centre i de les quals facin ús els nostres fills/es.

13. Informar els nostres fills/es del contingut d’aquesta Carta de Compromís Educatiu.

14. En resum, assumir el compromís d’implicar-nos en l’educació dels nostres fills/es.

 

L’actualització d’aquesta Carta de Compromís Educatiu es realitzarà a l’inici de cada etapa educativa, d’acord amb el que disposa l’article 7.5 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia dels Centres Educatius.

 

I, perquè així consti, signem aquesta Carta de Compromís Educatiu.

 

Director del Centre                                                                                  Els Pares

Stéphane García Guirriec

 

Gavà, ….... de juny de 2011


El web del Col·legi Santo Angel utilitza cookies pròpies i de tercers per al seu funcionament, per mantenir la sessió i personalitzar l'experiència de l'usuari. Veure política