·  TEL. 93 638 04 81 · EMAIL santoangel@santoangel.org
 · 

Serveis

Gabinet Psicopedagògic i de Logopèdia


Què és el Gabinet Psicopedagògic i de Logopèdia?

És un servei que la nostra escola ofereix a pares/mares i alumnes, per realitzar un diagnòstic preventiu respecte de qualsevol deficiència i/o patologia derivada de l’aprenentatge i/o el comportament.

Convé remarcar que es fa un diagnòstic inicial que, quan sigui necessari, serà derivat a serveis externs especialitzats.

També ofereix un servei de consulta i orientació de tipus general.

Recursos humans i especialitats.

L'equip està format per una psicòloga, dues pedagogues i una logopeda.

De què s'encarrega el Gabinet?

 • Atenció a qualsevol demanda de pares i/o tutors respecte a les necessitats escolars, familiars, socials i personals que puguin estar afectant els alumnes.
 • Valoració/diagnòstic de les dificultats i/o situacions problemàtiques que es poden produir en el procés de desenvolupament del nen (rendiment escolar, processos d'ensenyament/aprenentatge i conformació personal, emocional i social).
 • Intervenció coordinada, tant entre els professionals de l'escola com de l'EAP i els centres externs que puguin estar tractant el nen/a, en l'elaboració i seguiment de les mesures educatives adequades i necessàries en cada cas concret, per tal de tenir criteris d'actuació comuns i analitzar les necessitats educatives del nen/a en cada moment.
 • Orientació psicopedagògica en els processos d'aprenentatge i d’adaptació a les diferents etapes educatives.
  Atenció als nouvinguts (preparació d'aules d'acollida).
 • Preparació dels plans individualitzats (PI). Es tracta d’adaptar el currículum ordinari a les capacitats d’un alumne/a en particular.
 • Atenció als alumnes de necessitats educatives específiques (NEE’s). Existeixen dues categoritzacions:
  • NEE’s clàssics o de tipus A, són alumnes amb alguna deficiència cognitiva, física o sensorial.
  • NEE’s socials o de tipus B, són alumnes que provenen d’entorns familiars desfavorits.
 • Orientació i labor tutorial dels alumnes de NEE’s socials i reunions amb els assistents socials.
 • Reforç de logopèdia per a alumnes amb dificultats en la parla.
 • Coordinació i assignació dels grups de reforç per a aquells alumnes que no arribin als objectius mínims, amb la finalitat de consolidar continguts de diverses àrees que són claus per a aprenentatges posteriors.
 • Preparació de material per a alumnes amb dificultats específiques, amb la finalitat de facilitar un desenvolupament progressiu de les capacitats del nen/a.
 • Preparació d'informes per a altres professionals.